Publications

2021年度

2

Novel neutralizing human monoclonal antibodies against tetanus neurotoxin

Takeharu Minamitani, Karin Kiyose, Ryota Otsubo, Toshihiro Ito, Hiroki Akiba, Rika A. Furuta, Tsuyoshi Inoue, Kouhei Tsumoto, Masahiro Satake and Teruhito Yasui,

Scientific Reports, 11, 12134 (2021). 2021.6

1

Verification of MA-T Safety and Efficacy Against Pathogens Including SARS-CoV-2

Takekatsu Shibata, Ryuta Urakawa, Chikako Ono, Yukihiro Akeda, Takayoshi Sakai, Shigeto Hamaguchi, Kiyoto Takamori, Tsuyoshi Inoue, Kazunori Tomono, Kiyoshi Konishi, Yoshiharu Matsuura,

BPB Reports., 4(3), 78-84 (2021). 2021.5

pagetop