Publications

2016年度

11

New molecular packing in a crystal of pseudoazurin from Alcaligenes faecalis: a double-helical arrangement of blue copper.

Yohta Fukuda, Eiichi Mizohata and Tsuyoshi Inoue

Acta Cryst., F73 159-166 (2017) 2017.2.

10

Crystallization of acetaminophen form II by plastic-ball-assisted ultrasonic irradiation.

Yoichiro Mori, Mihoko Maruyama, Yoshinori Takahashi, Hiroshi Y. Yoshikawa, Shino Okada, Hiroaki Adachi, Shigeru Sugiyama, Kazufumi Takano4, Satoshi Murakami, Hiroyoshi Matsumura, Tsuyoshi Inoue, Masashi Yoshimura and Yusuke Mori

Applied Physics Express.,10 025501 (2017) 2017.1.

9

A RuBisCO-mediated carbon metabolic pathway in methanogenic archaea.

Takunari Kono, Sandhya Mehrotra, Chikako Endo, Natsuko Kizu, Mami Matusda, Hiroyuki Kimura, Eiichi Mizohata, Tsuyoshi Inoue, Tomohisa Hasunuma, Akiho Yokota, Hiroyoshi Matsumura & Hiroki Ashida

Nature Communications, 8 14007 (2017) 2017.1.

8

Metastable crystal growth of acetaminophen using solution-mediated phase transformation.

Yoichiro Mori, Mihoko Maruyama, Yoshinori Takahashi, Hiroshi Y. Yoshikawa, Shino Okada, Hiroaki Adachi, Shigeru Sugiyama, Kazufumi Takano, Satoshi Murakami, Hiroyoshi Matsumura, Tsuyoshi Inoue, Masashi Yoshimura and Yusuke Mori

Applied Physics Express., 10 015501 (2016) 2016.12.

7

Ubiquitination of Lysine 867 of the Human SETDB1 Protein Upregulates Its Histone H3 Lysine 9 (H3K9) Methyltransferase Activity.

Kenji Ishimoto, Natsuko Kawamata, Yoshie Uchihara, Moeka Okubo, Reiko Fujimoto, Eiko Gotoh, Keisuke Kakinouchi, Eiichi Mizohata, Nobumasa Hino, Yoshiaki Okada, Yasuhiro Mochizuki, Toshiya Tanaka, Takao Hamakubo, Juro Sakai, Tatsuhiko Kodama, Tsuyoshi Inoue, Keisuke Tachibana, Takafumi Doi

PLOS ONE, 11 e0165766 (2016) 2016.10.

6

Membrane protein structure determination by SAD, SIR, or SIRAS phasing in serial femtosecond crystallography using an iododetergent.

Takanori Nakane , Shinya Hanashima, Mamoru Suzukic, Haruka Saiki, Taichi Hayashi, Keisuke Kakinouchi, Shigeru Sugiyama, Satoshi Kawatake, Shigeru Matsuoka, Nobuaki Matsumori ,Eriko Nango, Jun Kobayashi, Tatsuro Shimamura, Kanako Kimura, Chihiro Mori, Naoki Kunishima, Michihiro Sugahara, Yoko Takakyu, Shigeyuki Inoue, Tetsuya Masuda, Toshiaki Hosaka, Kensuke Tono, Yasumasa Joti, Takashi Kameshima, Takaki Hatsui, Makina Yabashi, Tsuyoshi Inoue, Osamu Nureki, So Iwatad, Michio Murata, and Eiichi Mizohata

PNAS, 113(46) 13039–13044 (2016) 2016.10.

5

Promotion of protein crystal growth by actively switching crystal growth mode via femtosecond laser ablation.

Yusuke Tominaga, Mihoko Maruyama, Masashi Yoshimura, Haruhiko Koizumi, Masaru Tachibana, Shigeru Sugiyama, Hiroaki Adachi, Katsuo Tsukamoto, Hiroyoshi Matsumura, Kazufumi Takano, Satoshi Murakami, Tsuyoshi Inoue, Hiroshi Y. Yoshikawa and Yusuke Mori

Nature Photonics., 10 723-726 (2016) 2016.10.

4

A crystallization technique for obtaining large protein crystals with increased mechanical stability using agarose gel combined with a stirring technique.

Mihoko Maruyama, Yuki Hayashi, Hiroshi Y. Yoshikawa, Shino Okada, Haruhiko Koizumi, Masaru Tachibana, Shigeru Sugiyama, Hiroaki Adachi, Hiroyoshi Matsumura, Tsuyoshi Inoue, Kazufumi Takano, Satoshi Murakami, Masashi Yoshimura and Yusuke Mori

J. Crystal Growth., 452 172-178 (2016) 2016.10.

3

Molecular Mechanism Underlying Promiscuous Polyamine Recognition bySpermidine Acetyltransferase.

Shigeru Sugiyama, Sae Ishikawa, Hideyuki Tomitori, Mayumi Niiyama, Mika Hirose, Yuma Miyazaki, Kyohei Higashi, Michio Murata, Hiroaki Adachi, Kazufumi Takano, Satoshi Murakami, Tsuyoshi Inoue, Yusuke Mori, Keiko Kashiwagi, Kazuei Igarashi, Hiroyoshi Matsumura

Int J Biochem Cell B., 76 723-726 (2016) 2016.7.

2

Redox-coupled structural changes in nitrite reductase revealed by serial femtosecond and microfocus crystallography.

Yohta Fukuda, Tse Ka Man, Mamoru Susuki, Kay Diederichs, Kunio Hirata, Takanori Nakane, Michihiro Sugahara, Eriko Nango, Kensuke Tono, Yasumasa Joti, Takashi Kameshima, Changyong Song, Takaki Hatsui, Makina Yabashi, Osamu Nureki, Hiroyoshi Matsumura, Tsuyoshi Inoue, So Iwata, Eiichi Mizohata

J. Biochem., 159(5) 527-538 (2016) 2016.5.

1

Protein crystallization with paper.

Miki Matsuoka, Keisuke Kakinouchi, Hiroaki Adachi, Mihoko Maruyama, Shigeru Sugiyama, Satoshi Sano, Hiroshi Y. Yoshikawa, Yoshinori Takahashi, Masashi Yoshimura, Hiroyoshi Matsumura, Satoshi Murakami, Tsuyoshi Inoue, Yusuke Mori and Kazufumi Takano

Jpn. J. Appl. Phys., 55 050302 (2016) 2016.4.

pagetop