Publications

2022年度

3

Human antibody recognition and neutralization mode on the NTD and RBD domains of SARS-CoV-2 spike protein

Ryota Otsubo, Takeharu Minamitani, Kouji Kobiyama, Junso Fujita, Toshihiro Ito, Shiori Ueno, Itsuki Anzai, Hiroki Tanino, Hiroshi Aoyama, Yoshiharu Matsuura, Keiichi Namba, Ken‑Ichi Imadome, Ken J. Ishii, Kouhei Tsumoto, Wataru Kamitani & Teruhito Yasui

scientific reports, 12, Article number: 20120 (2022). 2022.11

2

A panel of nanobodies recognizing conserved hidden clefts of all SARS-CoV-2 spike variants including Omicron

Ryota Maeda, Junso Fujita, Yoshinobu Konishi, Yasuhiro Kazuma, Hiroyuki Yamazaki, Itsuki Anzai, Tokiko Watanabe, Keishi Yamaguchi, Kazuki Kasai, Kayoko Nagata, Yutaro Yamaoka, Kei Miyakawa, Akihide Ryo, Kotaro Shirakawa, Kei Sato, Fumiaki Makino, Yoshiharu Matsuura, Tsuyoshi Inoue, Akihiro Imura, Keiichi Namba, Akifumi Takaori-Kondo,

Communications Biology, 5, Article number: 669 (2022). 2022.6

1

Visible-light-induced phosgenation of amines by chloroform oxygenation using chlorine dioxide

Haruyasu Asahara, Nozomi Takao, Maiko Moriguchi, Tsuyoshi Inoue, Kei Ohkubo,

Chemical Communications, 58, 6176-6179 (2022). 2022.5

pagetop